తెలుగు పాఠ్య గీతాలు    -   By. బొలగాని బాలకృష్ణ

Primary and 10th Class Telugu Poems Audio Songs

Subject and Class Downlad Link
1వ తరగతి పాఠ్యగీతాలు Download
2వ తరగతి పాఠ్యగీతాలు Download
3వ తరగతి పాఠ్య గీతాలు Download
4వ తరగతి పాఠ్యగీతాలు Download
5వ తరగతి పాఠ్య గీతాలు Download
10 వ తరగతి తిరుపతి వెంకటకవుల పద్యాలు Download